Styret - Ringerike Taekwondo Klubb

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Geir Karlsen (+47) 916 99 587 geir@ringeriketkd.no
Nestleder Artsiom Stalmakou (+47) 469 33 087 artsiom@ringeriketkd.no
Styremedlem Katarzyna Urbanska
Varamedlem Anja Hynninen
Print Friendly, PDF & Email